Client first.

Třetí novela občanského zákoníku

24.07.2018

Od 1. července 2018 nabyla účinnosti v pořadí třetí novela tzv. nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), která byla provedena zákonem č. 111/2018 Sb.

Občanský zákoník byl dosud změněn novelami č. 460/2016 Sb. (souborná novela, která např. znovu zavedla předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí) a č. 303/2017 Sb. (zrušení statutu veřejné prospěšnosti).

Nejnovější novela č. 111/2018 Sb. je poměrně rozsáhlá, avšak týká se téměř výlučně jen zájezdu (§§ 2521 až 2549, resp. nově až 2549a). Je implementací nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302. Tato směrnice nahrazuje dosavadní a již zastaralou směrnici Rady ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, z níž příslušná pasáž nového občanského zákoníku původně vycházela. Vedle občanského zákoníku se rozsáhlé změny týkají také zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, který reguluje činnost cestovních kanceláří.

Nová úprava reaguje na zkušenosti s fungováním dosavadní směrnice a je spíše jejím formulačním zpřesněním a modernizací než zcela revoluční změnou. Cílem právní úpravy je tak jako dosud ochrana spotřebitelů – zákazníků cestovních kanceláří.