Client first.

Předkupní právo dle ustanovení § 3056 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) vs. bytová jednotka

29.04.2014

NOZ se navrátil k zásadě superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. To znamená, že pokud vlastník pozemku bude totožný s vlastníkem stavby, stává se stavba součástí pozemku. Pokud však stavba bude ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, nestane se stavba jeho součástí a bude nadále nemovitou věcí.

Aby došlo k naplnění této zásady, založil NOZ ve svém přechodném ustanovení § 3056 odst. 1 vzájemné předkupní právo. Vlastník pozemku má tak v případě prodeje stavby, která se nestala součástí pozemku, předkupní právo k pozemku a vlastník stavby v případě prodeje pozemku předkupní právo k tomuto pozemku.

S ohledem na výše uvedenou zásadu tak vyvstala otázka, zda se toto přechodné ustanovení použije i v případě bytových jednotek, které vznikly do 31.12.2013, tzn. bytových jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti vydala dne 3. března 2014 výkladové stanovisko obsahující odpověď na tuto otázku, když došla k závěru, že ustanovení § 3056 odst. 1 se bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů nepoužije.

Stanoviska expertní skupiny mají pouze poradní charakter v oblasti nového soukromého práva a nelze jim tedy přisuzovat váhu zákona či soudního rozhodnutí.