Client first.

Povinnost přiměřenosti způsobu provádění exekuce

11.11.2014

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 21 Cdo 855/2014) vyjádřil k zásadě přiměřenosti způsobu provádění exekuce, která patří k základním zásadám, které musí být při exekuci dodržovány. Její porušení je porušením zákona.

Dle této zásady je exekutor povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, a to zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo.

Dle názoru Nejvyššího soudu lze za nezákonný způsob provádění exekuce, který je v rozporu se zásadou přiměřenosti, považovat následující situaci, kdy:

-       exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nebyla přednostně provedena tzv. prioritními způsoby exekuce, tj. například přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy a jiných příjmů;

-       byly draženy nemovitosti, jejichž výsledná určená cena mnohonásobně převyšovala výši vymáhané pohledávky a jejího příslušenství a

soudní exekutor přistoupil k dražbě i přesto, že povinný před zahájením dražebního jednání zaslal na účet soudního exekutora částku rovnající se výši vymáhané pohledávky a o této skutečnosti soudního exekutora informoval ještě před zahájením dražebního jednání