Client first.

Odvolatelnost vedoucího zaměstnance

12.03.2019

(Pro účely tohoto článku se zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozumí jen „zákoník práce“)

Zastává-li zaměstnanec podle sjednaného druhu práce vedoucí pracovní místo dle §73 odst. 3 zákoníku práce, muže se zaměstnavatelem v souladu §73 odst. 2 zákoníku práce dohodnout na tom, že ho bude zaměstnavatel oprávněn z tohoto pracovního místa odvolat, či se ho může zaměstnanec sám vzdát.

Nejvyšší soud v souvislosti s tímto ve svém rozhodnutí č. 21 Cdo 1073/2017 konstatoval, že je možno se od výše zmíněné úpravy odchýlit jak rozšiřujícím tak zužujícím způsobem. Lze tedy zúžit či rozšířit okruh osob, s nimiž je možné dohodu ohledně odvolatelnosti či vzdání se pracovního místa sjednat. Jedinou podmínkou je, že se musí jednat o vedoucího zaměstnance v souladu §11 zákoníku práce.

Je-li zaměstnanec tedy vedoucím zaměstnancem, musí být tato odvolatelnost zaměstnavatelem či vzdání se pracovního místa explicitně zmíněna v pracovní smlouvě zaměstnance, jinak odvolatelnost dle §73 odst. 2 zákoníku práce nebude možno aplikovat. Tuto dohodu lze mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednat i dodatečně k již běžícímu pracovnímu poměru. Přípustné je její sjednání také pro případ, že vedoucí pozici prozatím nezastáváte, ale v budoucnu jí zastávat budete.