Client first.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

02.02.2016

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově zavádí institut klamavého opomenutí.

 V důsledku této skutečnosti je prodávající (tj. podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby) povinen v rámci nabídky ke koupi uvádět tzv. podstatné informace (nejsou-li patrné ze souvislostí), kterými se rozumí:

-          hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě;

-          adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet;

-          cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby;

-          ujednání o platebních podmínkách, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud se odchylují od požadavků odborné péče;

-          právo na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují, a podmínky jejich uplatnění.

 Nabídkou ke koupi se přitom pro účely zákona o ochraně spotřebitele rozumí obchodní sdělení, které způsobem vhodným pro použitý typ obchodního sdělení uvádí informace o výrobku nebo službě a cenu a umožňuje tak spotřebiteli uskutečnit koupi.

 Od 01.02.2016 je prodávající  povinen spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat rovněž internetovou adresu tohoto subjektu. Provozuje-li prodávající internetové stránky, je povinen uvést tyto informace i na těchto internetových stránkách.

 Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, je prodávající povinen uvést informace podle předchozího odstavce rovněž v těchto obchodních podmínkách. Prodávající jsou povinni upravit všeobecné obchodní podmínky nejpozději do 01.05.2016.

 Využije-li spotřebitel svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je prodávající povinen poskytnout subjektu, který tento spor bude řešit, potřebnou součinnost.

V případě porušení výše uvedených povinností se jedná o správní delikt, za který může být uložena pokuta.