Client first.

Náhrada škody po nehodě

09.05.2017

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 27.04.2017, sp. zn. II. ÚS 795/16, řešil otázku náhrady škody způsobené na havarovaném automobilu.

Stranami výchozího sporu byli majitel poškozeného vozidla, škůdce a jeho pojišťovna. Majitel žaloval na náhradu škody v rozsahu nejen nákladů na opravu vozidla, ale také v rozsahu částky, o kterou se snížila hodnota vozidla na trhu s ojetými vozy v důsledku toho, že vozidlo bylo havarované. Pojišťovna mu totiž uhradila pouze částku odpovídající hodnotě opravy.

V řízení před obecnými soudy bylo konstatováno, že náhrada skutečné škody zahrnuje pouze náhradu nákladů na opravu, ale nemůže zohledňovat specifika tvorby cen na trhu s ojetými vozidly. Podle obecných soudů včetně Nejvyššího soudu rozdíl mezi obecnou cenou vozidla žalobkyně před poškozením a částkou, za kterou může být po provedené opravě případně prodáno, nepředstavuje skutečnou škodu na vozidle.

Ústavní soud však zaujal v dané věci opačné stanovisko a rozhodnutí obecných soudů zrušil. Dle Ústavního soudu jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu.

Na základě zmíněného rozhodnutí Ústavního soudu by tak napříště měla být jako skutečná škoda na havarovaném vozidle nahrazována nejenom cena opravy, ale i snížení ceny vozidla jako havarovaného z hlediska případného prodeje.