Client first.

Kamerové systémy v bytových domech

08.03.2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal nové stanovisko (stanovisko č. 1/2016), ve kterém se zabývá problematikou instalování kamer se záznamem do bytových domů.

Úřad se v tomto stanovisku zabývá nejen samotnou otázkou přípustnosti instalování a provozování kamerového systému v bytových domech (tj. podmínkami a prostorami, ve kterých mohou být kamery se záznamem nainstalovány), ale uvádí i souhrn povinností, které jsou se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamer se záznamem instalovaných v bytovém domě spojeny.

Při rozhodování, zda v bytovém domě naistalovat kamerový systém se záznamem či nikoliv, je dle názoru Úřadu vždy důležité posoudit, zda se jedná o prostředek způsobilý a potřebný k dosažení cíle (např. odradit či následně odhalit pachatele krádeže) a musí se současně vhodně kombinovat s dalšími prostředky (zamykání dveří, mříže apod.).

Důležitou roli hraje také povaha prostor, které mají být sledovány. Sledování prostor jako jsou např. sklepy, garáže nebo prostory dopisních schránek většinou zasahuje do soukromí v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy.

Pokud jde ovšem o sledování vchodových dveří do bytů, jedná se již o prostory, jejichž záběry mohou podstatně více vypovídat o soukromém životě obyvatel domu a sledováním těchto prostor tak již může docházet k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života a lze jej uskutečnit jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to se souhlasem obyvatel dotčených bytů.