Client first.

Hodnocení intenzity porušení povinnosti ze strany zaměstnance

07.07.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví výslovně případy, kdy a jakým způsobem může dojít k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

V případě, že je důvodem ukončení pracovního poměru porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, je klíčovým faktorem pro rozhodnutí, jak bude pracovní poměr ukončen, intenzita takového porušení. A právě k hodnocení intenzity porušení povinnosti ze strany zaměstnance se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky ve svém nedávném rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 1822/2013.

Dle názoru Nejvyššího soudu není správný závěr, aby se v případě, kdy se zaměstnanec dopouští porušování svých povinností vztahujících se k jím vykonávané práci opakovaně a dlouhodobě, a to přes ústní a písemné výtky zaměstnavatele, intenzita tohoto porušování povinností posuzovala mírněji. Z tohoto důvodu je i v takovém případě možné ukončit se zaměstnancem pracovní poměr okamžitým zrušením. Závěr, že je přípustné jen ukončení pracovního poměru výpovědí, neboť další zaměstnávání zaměstnance po dobu výpovědní doby by oproti předchozímu období nemohlo být pro zaměstnavatele nějak zvlášť problematické, je nesprávný.