Client first.

DŮSLEDKY NADBYTEČNÉHO VYŽADOVÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

18.11.2014

Při zpracování osobních údajů je důležité rozlišovat, zda je k takovémuto zpracování zapotřebí souhlas dotčené osoby či nikoliv. V této souvislosti si můžeme položit otázku, co se stane v případě, že budeme vyžadovat souhlas i přesto, že není potřeba. A právě odpovědí na tuto otázku se zabýval Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) ve svém nedávném stanovisku.

Je-li souhlas vymáhán i přesto, že ho zákon v dané situaci nevyžaduje, je dle názoru ÚOOÚ tento postup nejen nadbytečný, ale zároveň i matoucí nebo dokonce klamavý. Dotčenému subjektu je totiž tím, že je po něm souhlas vymáhán, poskytována informace, že poskytnutí údajů je z jeho strany dobrovolné a že ke zpracování jeho osobních údajů dochází na základě vyjádření jeho vůle. Ve skutečnosti ale správce bude povinen ve zpracování osobních údajů pokračovat i přesto, že dotčený subjekt souhlas se zpracováním osobních údajů odmítl poskytnout.

Ze strany správce se jedná o nepravdivé a tím nedostatečné plnění informační povinnosti při shromažďování osobních údajů, která vyplývá ze zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S přihlédnutím ke všem okolnostem případu může být takové jednání potrestáno ze strany ÚOOÚ jak uložením opatření k nápravě, tak pokutou pro daného správce.