Client first.

Běžná údržba a drobné opravy bytu

19.01.2016

Ve Sbírce zákonů bylo vydáno nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2016 a nahrazuje právní úpravu, která byla v minulosti obsažena v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které bylo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku zrušeno k 1. lednu 2014.  Nařízení vlády stanoví, v jakém rozsahu je nájemce povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy a nést náklady s tím spojené.

Běžnou údržbou se nově rozumí především udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se obvykle provádí při užívání bytu (např. malování, oprava omítek nebo tapetování), udržování zařízení bytu ve funkčním stavu nebo pravidelné prohlídky a čištění stanovených předmětů (např. vodovodních výtoků, mísicích baterií, odsavačů par nebo kuchyňských sporáků).

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, které je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy jsou vymezeny jak věcně, tak podle výše nákladů. Podle výše nákladů se o drobnou opravu jedná tehdy, pokud náklady na jednu opravu nepřesáhnou 1.000,- Kč (podle již zrušeného nařízení vlády č. 258/1995 Sb. přitom platilo, že náklady nesměly přesáhnout částku 500,- Kč na jednu opravu). Pokud součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce přesáhne částku 100 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy a hradí je pronajímatel.