Client first.

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

11.07.2017

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Novela přináší rozsáhlé změny v oblasti posudkové péče, výkonu pracovnělékařských služeb a posuzování nemocí z povolání, kromě jiného se jedná například o následující změny:

Zaměstnavatel je nově povinen vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům. Důvodem zavedení této povinnosti je skutečnost, že poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen vést vedle zdravotnické dokumentace jednotlivých zaměstnanců také dokumentaci o pracovnělékařských službách, tj. záznamy z dohledu na pracovištích, záznamy o poskytnutém poradenství apod. Tato povinnost však dosud nebyla uložena zaměstnavateli, přestože mu jsou poskytovatelem zápisy nebo záznamy předávány. Obsah této dokumentace je upraven v prováděcí vyhlášce.

V případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli, je agentura práce oprávněna zajistit pracovnělékařské služby pro své zaměstnance prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele. Podmínky poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance agentury práce se stanoví v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu u uživatele uzavřené dle zákoníku práce.

Pokud jde o lékařské posudky, novela zákona zavádí například možnost vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku. V této souvislosti tak nově součástí lékařského posudku bude i poučení, že práva na přezkoumání se lze vzdát.