Client first.

Změna výše úroků z prodlení a zavedení minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky

16.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a zavádí minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky (novela č. 180/2013 Sb.). Nově platí, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů oproti dosavadním sedmi procentním bodům.

Další změnou je zavedení minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky a to ve výši 1 200 Kč, jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo o vzájemný závazek mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli.

Novela nařízení vlády vstoupila v účinnost spolu s novelou Obchodního zákoníku upravující délku doby splatnosti.