Client first.

Změna v sankcionování za umožnění výkonu nelegální práce

28.10.2014

Dne 9. září 2014 vydal Ústavní soud nález Pl. ÚS 52/13, ve kterém se vyjádřil k § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), dle kterého může být za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce uložena pokuta do 10.000.000,- Kč, nejméně však ve výši 250.000,- Kč.

Ústavní soud rozhodl, že toto ustanovení ve slovech „nejméně však ve výši 250.000,- Kč“ je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s Dodatkovým protokolem k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a tudíž se od 20.10.2014 ruší.

V odůvodnění Ústavní soud kromě jiného uvádí, že spodní hranice pokuty brání řádné individualizaci konkrétního případu, protože je stanovena v takové výši, že omezuje rozhodující správní orgány přihlédnout ke specifickým okolnostem různých případů, jakož i k osobám delikventů a jejich majetkovým poměrům. Do těchto majetkových poměrů může v některých případech zasáhnout se značnou intenzitou, a jde proto o zjevně nepřiměřenou výši spodní hranice pokuty, která dosahuje ústavní dimenze.

V průběhu řízení před Ústavním soudem byla přijata novela zákona o zaměstnanosti, která částku 250 000 Kč nahradila částkou 50 000 Kč. Na tuto situaci reagoval Ústavní soud slovy, že od vykonatelnosti nálezu do nabytí účinnosti uvedené novely (01.01.2015), popř. jiné úpravy textu § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti nebude dolní hranice pokuty stanovena vůbec. Bude pak věcí zákonodárce, aby po zrušení slov „nejméně však ve výši“ v předmětném ustanovení jeho text stylisticky upravil.