Client first.

Změna v právní úpravě ochranných známek Společenství

22.03.2016

Dne 23.03.2016 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16.12.2015, které zavádí celou řadu změn v dosavadní úpravě a fungování ochranných známek Společenství.

Dosavadní pojem „ochranná známka Společenství“ byl nahrazen pojmem „ochranná známka Evropské Unie“ a dosavadní „Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)“ se přejmenoval na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)“.

Dále došlo k úpravě výše poplatků. Nově se základní poplatek snížil o 50 euro, nicméně zahrnuje v sobě pouze jednu třídu výrobků a služeb (dosud zahrnoval tři třídy). K významnému snížení výše poplatku však došlo u obnovy zápisu známky po 10 letech její platnosti, kdy poplatky za obnovu odpovídají poplatkům za registraci nové známky.

Nařízení přináší i procedurální změny, kdy například již není možné podat přihlášky prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví. Nově tak přihlášky musí být podávány přímo k EUIPO.

Nařízení dále zavádí institut tzv. certifikační ochranné známky EU, kterou mohou udělovat instituce výrobcům nebo dodavatelům, kteří splňují určitá certifikační kritéria (např. pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků, kvalitu apod.).