Client first.

Zákon o evidenci skutečných majitelů – jiné sankce

21.04.2021

Zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti k 1. 6. 2021, upravuje vedle přestupků i jiné sankce související s nezapsáním skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, kterými se budeme zabývat v této aktualitě.

V první řadě je potřeba uvést soukromoprávní sankce související s účastí společníka ve společnosti.

Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, skutečný majitel ani právnická osoba, jejímž je rovněž skutečným majitelem, nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace nebo rozhodovat jako jediný společník. Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání (tj. svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu), pokud nemá zapsaného skutečného majitele.

Dále, pokud není zapsán skutečný majitel obchodní korporace v evidenci skutečných majitelů, tak obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu (např. podíl na zisku) jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu ani takové právnické osobě nebo právnímu uspořádání, která nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Porušení zákazu vykonávat hlasovací práva může vést k neplatnosti rozhodnutí valné hromady (jediného společníka), což může mít za následek i povinnost společníka vrátit společnosti plnění poskytnuté na základě takového neplatného rozhodnutí. Pokud by statutární orgán navzdory zákonnému zákazu vyplatil podíl na prospěchu, jednal by v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Nepřímé sankce za nezapsání skutečného majitele vyplývají i ze zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel je povinen vyloučit dodavatele, který je českou právnickou osobou, pokud nemá zapsaného skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů. V případě, že společnost má údaje o skutečném majiteli zapsané v evidenci skutečných majitelů, ale zadavatel zjistí, že byly uvedeny o skutečném majiteli nepravdivé informace, může zadavatel od smlouvy na veřejnou zakázku odstoupit nebo ji vypovědět. Pokud se však jedná pouze o chybu v psaní, či dodavatel nevěděl o takové chybě, nelze od smlouvy na veřejnou zakázku odstoupit či ji vypovědět.