Client first.

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem

21.02.2017

Dle ustanovení § 2288 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství již bylo rozvedeno.

Dle názoru Nejvyššího soudu (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.11.2016, sp. zn. 26 Cdo 1454/2016) má být předmětné ustanovení vykládáno tak, že má-li být byt užíván pronajímatelem, je výpovědní důvod naplněn bez dalšího; pouze v případě, že má být byt užíván pronajímatelovým manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost, musí pronajímatel doložit, že byl podán návrh na rozvod manželství nebo manželství již bylo rozvedeno.

Ve výpovědi tak stačí pouze uvést, že pronajímatel chce byt využít pro sebe k bydlení. Je potom na nájemci, který s výpovědí nájmu bytu nesouhlasí, aby v  řízení o žalobě na neoprávněnost výpovědi tvrdil a prokázal okolnosti, jimiž existenci uplatněného výpovědního důvodu vyvrátí.

Na neexistenci uplatněného výpovědního důvodu lze usoudit i zpětně z následného jednání pronajímatele, je-li v přímém logickém rozporu s tím, jakou vůli deklaroval ve výpovědi coby výpovědní důvod. S proklamovanou vůlí pronajímatele využít byt pro sebe se neslučuje například, vyvíjí-li pronajímatel vzápětí aktivitu směřující k prodeji bytu.