Client first.

Vypořádací podíl v bytovém družstvu

05.02.2019

Nejvyšší soud rozhodl ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 51678/2017 ze dne 29. března 2018 ve věci týkající se určení výše vypořádacího podílu v bytovém družstvu.

Zánikem členství v bytovém družstvu vzniká bývalému členovi bytového družstva právo na výplatu vypořádacího podílu.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že s ohledem na základní účel bytových družstev a účasti v nich má za to, že výsledná výše vypořádacího podílu při zániku členství v bytovém družstvu má odpovídat požadavku poctivosti. Vyjádřil se v tom smyslu, aby při posuzování poctivosti vypořádání mezi bytovým družstvem a jeho bývalým členem bylo přihlédnuto k aktuální tržní hodnotě členského podílu, s nímž je spojeno právo nájmu družstevního bytu, zejména s ohledem na ceny, za něž jsou v téže lokalitě převáděny bytové jednotky, které svými vlastnostmi odpovídají pronajímanému družstevnímu bytu. Výplatu vypořádacího podílu představující zlomek skutečné tržní hodnoty, bez ohledu na to, jakým způsobem upravují určení výše vypořádacího podílu stanovy předmětného bytového družstva, považuje Nejvyšší soud za nepřijatelný.