Client first.

Vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného

28.04.2015

Obchodní zákoník, jakož i zákon o obchodních korporacích, který od 01.01.2014 nahradil obchodní zákoník, umožňují, aby členství v družstvu zaniklo rozhodnutím představenstva družstva o vyloučení člena např. pro porušování členských povinností. Judikatura soudů dovodila, že takovým porušením povinnosti může být i opakované neplacení nájemného. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. 

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 22.10.2014, sp. zn. 29 Cdo 1155/2013 zabýval otázkou, co vše musí být v takovém oznámení uvedeno.

Nejvyššího soud uvedl, že oznámení musí obsahovat alespoň identifikaci vylučovaného člena, výrok o vyloučení člena, specifikaci skutku, pro který byl člen vyloučen a poučení o tom, že člen má právo podat proti rozhodnutí o vyloučení odvolání k členské schůzi družstva. Pokud je důvodem pro vyloučení neplacení nájemného, popř. úhrad spojených s užíváním bytu, musí oznámení obsahovat i přesnou specifikaci dluhu, období, za které dluh vznikl a výši dlužné částky.