Client first.

Východiska pro posouzení přiměřenosti smluvní pokuty

26.05.2015

Pro případ porušení smluvní povinnosti mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat, že účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán zaplatit smluvní pokutu, a to bez ohledu na to, zda věřiteli vznikla škoda.

Při sjednání smluvní pokuty hraje důležitou roli její výše, neboť nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta může být soudem na návrh dlužníka snížena. A právě k otázce přiměřenosti smluvní pokuty se nedávno již poněkolikáté vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, a to v rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1947/2014.

Při posouzení přiměřenosti smluvní pokuty je dle názoru Nejvyššího soudu zapotřebí přihlédnout především k celkovým okolnostem, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, k pohnutkám, které k jejímu sjednání vedly, k jejímu účelu, charakteru, případně hodnotě zajištěného závazku a ke vzájemnému poměru hodnoty hlavního závazku a smluvní pokuty. Rozhodné pro posouzení jsou přitom pouze ty okolnosti, které existovaly ke dni sjednání smluvní pokuty. Okolnosti, které nastaly až následně, mohou být významné, pouze pokud jde o úvahu, zda je nebo není požadavek na zaplacení smluvní pokuty výkonem práva v rozporu s dobrými mravy.