Client first.

Vliv regionálně odlišných sociálně-ekonomických podmínek na odměňování

12.08.2020

Nejvyšší soud České republiky dne 20. července 2020 vydal rozhodnutí v otázce, zda odlišné sociálně-ekonomické podmínky vyplývající z regionu / lokality, kde je práce vykonávána, mohou být oprávněným důvodem pro rozdíly v odměňování zaměstnanců pracujících u téhož zaměstnavatele. A odpověď je, že tomu tak být nemůže, jelikož takové rozdílné zacházení není v souladu se zákonnou zásadou „stejná mzda všem, u téhož zaměstnavatele, za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty“.

Větší nabídka na trhu práce v některých regionech (zejména velkých městech), ani vyšší náklady na uspokojování životních potřeb neospravedlňují, aby mzda zaměstnanců, kteří vykonávající práci v takové oblasti, byla vyšší ve srovnání se mzdou jiných zaměstnanců téhož zaměstnavatele, kteří v takovýchto regionech nepracují. Rozhodnutí soudu dopadne především na zaměstnavatele, jejichž podnikání a působení má celorepublikový rozsah.

Podle Nejvyššího soudu mohou být kritéria pro odměňování pouze interní povahy, jelikož jedině interní podmínky mohou výkon práce, a tudíž i mzdu, ovlivňovat. Z tohoto úhlu pohledu pak není zohlednění vnějších podmínek přípustné. Soud uzavřel, že výčet pracovních podmínek, který je pro účely odměňování obsažený v zákoníku práce, je taxativní a jejich extenzivní výklad nepřipustil.