Client first.

Účinnost novely daně z nabytí nemovitých věcí

30.08.2016

Novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, o níž jsme Vás informovali již dříve, byla dne 5. srpna 2016 vyhlášena ve sbírce zákonů. Nyní je tedy jisté, že účinnost novely nastane dne 1. listopadu 2016. Daňová povinnost vzniklá do tohoto data se ale bude ještě plně řídit dosavadní úpravou. Rozhodný je přitom den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proto doporučujeme podávat návrhy na vklad na konci října tohoto roku nejlépe osobně na podatelně katastrálního úřadu (nikoliv poštou), aby měli účastníci jistotu, jakou daňovou úpravou se bude jejich transakce řídit.

 Novela přináší zejména tyto podstatné změny:

  • Poplatníkem daně bude výlučně nabyvatel (kupující). Poplatníka tedy již strany nebudou moci ve smlouvě určit.
  • Zcela zaniká institut zákonného ručení.
  • Osvobození od daně v případě prvního úplatného nabytí rodinného domu či bytové jednotky se bude výslovně týkat pouze již dokončených nebo užívaných rodinných domů a bytů, tedy nikoliv i rozestavěných.