Client first.

Stanovisko ke splatnosti mzdy

14.07.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 21 Cdo 403/2014) vyjádřil k otázce prodlení zaměstnavatele se splněním povinnosti poskytnout zaměstnanci mzdu, plat nebo jejich náhradu, a to ve vztahu k úrokům z prodlení.

Klíčové pro posouzení, zda je zaměstnavatel v prodlení s úhradou mzdy, je přitom rozlišování mezi pojmy splatnost mzdy a pravidelný termín výplaty mzdy (platu, jejich náhrad).

Nejvyšší soud se ve výše uvedeném rozhodnutí zabýval konkrétně situací, kdy mzda je zaměstnanci vyplácena na pracovišti a zaměstnanec si ji bez vážného důvodu v době stanoveného pravidelného termínu výplaty nevybere nebo zaměstnavatel nezašle mzdu zaměstnanci, který si ji z vážného důvodu nemůže v době stanoveného pravidelného termínu výplaty osobně na pracovišti vybrat.

V těchto případech se zaměstnavatel dle názoru Nejvyššího soudu dostává do prodlení s výplatou mzdy, pokud mzda nebyla zaměstnanci uhrazena v době její splatnosti, tj. nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou její složku. Současně tak i povinnost zaměstnavatele k úhradě úroků z prodlení vzniká až uplynutím doby splatnosti.