Client first.

Splatnost určená konkrétním dnem

29.05.2018

Nejvyšší soud rozhodl ve svém usnesení ze dne 14. února 2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017, že je-li splatnost určena na konkrétní den, nejedná se o lhůtu ve smyslu zákona, a tudíž nedochází k jejímu prodloužení na nejblíže následující pracovní den, pokud den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek.

V tomto konkrétním případě obsahovala smlouva následující ujednání o splatnosti jednotlivých měsíčních splátek dlužné částky: „měsíční splátka ve výši 3.000,- Kč je splatná vždy k patnáctému dni daného měsíce“.

Dle Nejvyššího soudu jde-li o stanovení splatnosti, tedy určení konkrétního okamžiku, kdy má být plněno, je zjevné, že nejde ani o „dobu“ ani o „lhůtu“. Povinnost dlužníka plnit je tak dle stranami stanovené formulace pevně určená datem splatnosti pohledávky, tj. patnáctým dnem každého měsíce; nedodržení data splatnosti, byť z důvodu dne pracovního klidu či státního svátku, má za následek prodlení dlužníka s možným zesplatněním celé pohledávky.