Client first.

Skuteční majitelé právnických osob

17.01.2017

Od 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela v souladu s požadavky Evropské unie zavádí od 1. ledna 2017 povinnost právnických osob vést údaje o svých skutečných majitelích – fyzických osobách. Od roku 2018 přibude navíc povinnost zapisovat tyto údaje do úřední evidence u rejstříkových soudů.

Tato povinnost se dotýká všech právnických osob a také svěřenských fondů. Jde tedy o všechny obchodní společnosti, ale např. také o spolky, nadace apod. Kdo se rozumí „skutečným majitelem“ a jaký je způsob a rozsah evidence údajů o jeho totožnosti upravuje zákon zejména v § 4 a § 29b.

Údaje mají sloužit lepší prevenci finanční kriminality. Právnické osoby jsou povinny je sdělit subjektům stanoveným v zákoně, zejména úřadům (např. orgánům finanční správy, orgánům činným v trestním řízení atd.), ale např. i advokátům či notářům při poskytování úschov. Cílem je, aby tyto subjekty mohly snadno zjistit fyzickou osobu fakticky stojící za strukturou konkrétní právnické osoby.

Od 1. ledna 2018 bude navíc zavedena úřední evidence skutečných majitelů právnických osob, kterou budou vést rejstříkové soudy. Vedle údajů uváděných již nyní do obchodního rejstříku a dalších rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., tak budou všechny zapsané právnické osoby a také svěřenské fondy povinny zapisovat i údaje o svých skutečných majitelích. Tyto údaje nebudou bez dalšího veřejně přístupné. Výše uvedené oprávněné subjekty (zejména úřady) však do nich budou moci kdykoliv nahlížet.