Client first.

Škoda způsobená zaměstnanci na odloženém dopravním prostředku

16.05.2017

V nedávné době se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou na osobním automobilu zaměstnance, který zaměstnanec používá k cestě do zaměstnání a zpět (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.01.2017, sp. zn. 21 Cdo 2345/2015).

V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Dle názoru Nejvyššího soudu ale za věci obvykle nošené do zaměstnání nelze považovat žádný dopravní prostředek, tj. nejen osobní automobil, ale ani kola, mopedy atd.

Za osobní automobil, který zaměstnanec umístil v objektu zaměstnavatele na nehlídaném parkovišti, tak zaměstnavatel odpovídá pouze co do částky 10.000,- Kč, ledaže škodu na tomto automobilu způsobil jiný zaměstnanec zaměstnavatele.

Pokud by však zaměstnavatel převzal osobní automobil do zvláštní úschovy, byl by povinen nahradit zaměstnanci škodu v plné výši. Za zvláštní úschovu je možné považovat zaparkování osobního automobilu na hlídaném parkovišti, které k tomu účelu zaměstnavatel zřídil. Nelze jím však rozumět parkoviště v areálu zaměstnavatele, které je pouze v dohledu vrátnice nebo hlídače, aniž by zaměstnavatel vrátnému uložil hlídat přesně určená parkovací místa.

Umožní-li zaměstnavatel uložit klíče od osobního automobilu do trezoru, který zaměstnavatel zaměstnancům určil pro ukládání cenných věcí a předmětů (věcí, které se obvykle do práce nenosí), neznamená to, že uložením klíčů do trezoru by zaměstnavatel přebíral do zvláštní úschovy i samotný automobil.