Client first.

Seminář Jednatel s ručením omezeným

22.05.2013

Již sedmým rokem seznamujeme jednatele společností s ručením omezeným s riziky spojenými s výkonem jejich funkce, jakož i s jejich právy a povinnostmi, na semináři organizovaném vzdělávací agenturou topvision. Seminář původně dvoudenní, od roku 2009 pouze jednodenní, navštěvují vedle jednatelů i vrcholní manažeři, kteří zvažují přijetí funkce jednatele, a dále členové představenstev akciových společností, pro které platí do značné míry stejná úprava.

Tak tomu bylo i dne 22.5.2013, kdy se konal další seminář. Na rozdíl od předchozích seminářů, kdy jsme probírali platnou právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, jsme se začali zabývat i budoucí úpravou postavení jednatele společnosti s ručením omezeným, potažmo společnosti s ručením omezeným, neboť od 1.1.2014 vstoupí v účinnost zákon o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb.) spolu s novým občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.), které v plném rozsahu nahradí dosavadní právní úpravu. Že se nebude jednat o snadný přechod, bylo patrné z diskuse o jednotlivých tématech. Účastníci semináře se živě zajímali o to, co je čeká, a naplánovaný čas pro seminář jsme podstatně překročili. V tom ovšem tento seminář nebyl výjimkou, neboť i v minulosti jsme řešili aktuální témata, jako byl svého času problém souběhu pracovního poměru s funkcí jednatele, trestní odpovědnost jednatele a společnosti s ručením omezeným atd.

Další semináře jsou plánované na podzim 2013 v těchto termínech – 12.9.2013 a 28.11.2013. Obsah semináře bude pozměněn a bude reagovat na aktuální potřebu jednatelů uvést do souladu společensko-právní dokumenty jejich společností se zákonem o obchodních korporacích. Opominuta samozřejmě nezůstanou ani témata, která budou jednatele vždy zajímat, ať už se bude jednat o odpovědnost jednatele za výkon funkce, zejména pak o povinnost k náhradě škody, o souběh funkce jednatele a jeho pracovního poměru ke společnosti, o odměňování jednatele nebo o vztah jednatele ke společnosti a společníkům. Věříme, že se nám i nadále podaří udržet vysokou úroveň semináře a jednatelé nám zachovají přízeň.