Client first.

První novela občanského zákoníku

10.01.2017

První novela občanského zákoníku, o jejíž přípravě jsme v minulosti informovali, již vyšla ve Sbírce zákonů. Novela občanského zákoníku nabude účinnosti postupně ve třech etapách, přičemž nejvíce změn bude účinných od 28.02.2017.

Jednou z často diskutovaných otázek, které přinesl nový občanský zákoník, byla forma plné moci pro právní jednání činěná ve formě veřejné listiny. Ustanovení § 441 odst. 2 NOZ totiž stanoví, že „vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc“.

Dle striktního výkladu tohoto ustanovení je tak pro sepsání veřejné listiny, například notářského zápisu, nutná plná moc udělená rovněž ve formě notářského zápisu. S ohledem na nepraktičnost takového požadavku se ovšem v praxi prosadil výklad, dle kterého postačuje k takovým jednáním plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Z důvodu nastolení právní jistoty je jedním z novelizovaných ustanovení i výše uvedené ustanovení, které bude nově výslovně stanovit, že v případech, kdy se pro právní jednání vyžaduje forma veřejné listiny, postačí plná moc udělená v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.