Client first.

Přizpůsobení stanov SVJ

04.10.2016

O povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ) přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku své stanovy nové právní úpravě není pochyb. Dosud však neexistovala jednota v tom, zda se pro přizpůsobení stanov SVJ vzniklých před 01.01.2014 vyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu) či nikoliv.

V nedávné době ale Vrchní soud v Olomouci vydal usnesení (usnesení ze dne 28.06.2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016), ve kterém zastal názor, že v případě SVJ vzniklých před 01.01.2014 nemusí mít rozhodnutí o změně stanov formu notářského zápisu.

Prostřednictvím daného rozhodnutí tak došlo ke sjednocení stanovisek, když se tento závěr Vrchního soudu v Olomouci shoduje s názorem Vrchního soudu v Praze k této otázce (usnesení ze dne 26.10.2015, sp. zn. 7 Cmo 229/2015).

Podmínkou pro uplatnění výše uvedeného ale samozřejmě je, že ani podle dosavadních stanov příslušného SVJ není pro jejich změnu nutná forma veřejné listiny (notářského zápisu).