Client first.

Přesný popis důvodu dluhu jako zákonné náležitosti uznání dluhu v občanskoprávních vztazích

06.08.2013

Institut uznání dluhu je pro občanskoprávní vztahy jako jednostranný právní úkon upraven v ustanovení § 558 Občanského zákoníku. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. Institut uznání dluhu je jasný a srozumitelný, musí však splňovat zákonné náležitosti. Jinak není tento úkon považován za platný. Uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž důvod dluhu nepochybně vyplývá.

Uvedení důvodu dluhu znamená označení, jakého dluhu se uznání týká nebo v čem dluh skutkově spočívá. Nově se Nejvyšší soud vyslovil, že nestačí, pokud dlužník i věřitel vědí, o jaký dluh se jedná a v jaké výši. Údaje o důvodu dluhu a jeho výši musí být obsaženy v písemném projevu vůle nebo alespoň z něj musí bez pochybností vyplývat tak, aby nevzbudily důvodně pochybnosti ani u třetích osob.