Client first.

Předkupní právo dle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

15.10.2019

V projednávaném případě byla žalobkyně výlučnou vlastnicí pozemku s tím, že žalovaný byl vlastníkem podílu o velikosti 92/183 na stavbě, která se na pozemku nacházela. Zbylými spoluvlastníky byly třetí osoby. Podíl na stavbě žalovaný nabyl na základě dvou kupních smluv od předešlých vlastníků podílu. Žalobkyně se domáhala nahrazení projevu vůle– uzavření kupní smlouvy z titulu předkupního práva dle přechodných ustanovení §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Předmětný spor byl projednán Nejvyšším soudem České republiky.

Nejvyšší soud České Republiky ve svém rozhodnutí ze dne 27.03.2019, sp. zn.: 22 Cdo 2979/2018 zaujal stanovisko, že jestliže je předmětem převodu spoluvlastnický podíl k pozemku nebo ke stavbě na něm zřízené za situace, že by jeho nabytí vlastníkem pozemku či stavby nevedlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, nenáleží vlastníkům předkupní právo dle §3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Připustil však jednu výjimku tam, kde by po realizaci předkupního práva došlo k právnímu sjednocení pozemku a stavby.