Client first.

Právo na zápis akademického titulu do veřejného rejstříku

02.06.2015

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí ze dne 28.05.2014, sp. zn. 7 Cmo 346/2013, zabýval zajímavou otázkou, zda má nositel akademického titulu právo na zápis tohoto titulu do veřejného rejstříku (tedy např. do rejstříku obchodního).

 Soud prvního stupně jako rejstříkový soud zamítl návrh na zápis změn do obchodního rejstříku v části, ve které se navrhovatel domáhal, aby u dvou členů výboru společenství vlastníků jednotek byl zapsán jejich akademický titul „Ing.“ Částečné zamítnutí návrhu soud prvního stupně odůvodnil tak, že soud je při přebírání údajů o fyzických osobách, které se zapisují do obchodního rejstříku, vázán údaji v registru obyvatel. Vzhledem k tomu, že akademické tituly nejsou referenčním údajem evidovaným v registru obyvatel, dovodil soud prvního stupně, že zákon zápis akademického titulu do obchodního rejstříku nepřipouští, a je proto nerozhodné, zda si nositel akademického titulu svůj titul přeje mít v obchodním rejstříku zapsán.

 Vrchní soud v Praze se však s takovým závěrem neztotožnil. Vrchní soud uvedl, že akademický titul je imanentní součástí jména a příjmení osoby a pokud se osoba, která získala nárok na užívání akademického titulu, rozhodne nechat si svůj titul do obchodního (či jiného veřejného rejstříku) nechat zapsat, nemůže jí toto právo být odepřeno.