Client first.

Pravidla pro vypořádání podílového spoluvlastnictví

09.12.2014

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 22 Cdo 3073/2013) vyjádřil k otázce vypořádání podílového spoluvlastnictví.

V případě, že se podíloví spoluvlastníci nedokážou na vypořádání dohodnout, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud.

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) nestanoví žádná kritéria, kterými by se soud měl při rozhodování o zrušení podílového spoluvlastnictví řídit, ponechává je tak na úvaze soudu. I nyní však lze vycházet z pravidel vytyčených judikaturou k § 142 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Soud by tak měl při svém rozhodování přihlédnout k velikosti podílů a účelnému využití věci. Důležité je též hledisko kredibility (solventnosti) účastníka k vyplacení spoluvlastnického podílu, a to jak z hlediska samotné schopnosti náhradu zaplatit, tak i z hlediska jejího včasného poskytnutí. Jestliže jsou oba spoluvlastníci schopni náhradu zaplatit, svědčí kritérium solventnosti tomu, kdo je schopen vyplatit druhého bez obstarávání prostředků od třetích osob.