Client first.

Povinnost obstarat si průkaz energetické náročnosti budov

22.12.2015

Vzhledem k tomu, že od 01.01.2016 dochází k rozšíření povinnosti pro vlastníka budovy opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz ENB“) i na případy nájmu ucelené části budovy či nájem jednotky, shrnujeme tuto problematiku následovně:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz ENB při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, při nájmu budovy jako celku a od 1. ledna 2016 při nájmu ucelené části budovy. Vlastník jednotky (tím je myšleno jak byt, tak jednotka – nebytový prostor) je povinen opatřit si průkaz ENB při prodeji jednotky, od 1. ledna 2016 při nájmu jednotky.

V těchto případech jsou vlastník budovy, jednotky nebo společenství vlastníků jednotek povinni předložit průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy, ucelené části budovy nebo jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy, ucelené části budovy nebo jednotky, možnému nájemci budovy, ucelené části budovy nebo jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy, ucelené části budovy nebo jednotky.

Dále jsou vlastník budovy, jednotky nebo SVJ povinni předat průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Je-li prodej nebo nájem inzerován, jsou vlastník či SVJ povinni zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy, ucelené části budovy nebo jednotky nebo jejich nájmu.

V případě, že je prodej či nájem zajištěn zprostředkovatelem, jsou vlastník či SVJ povinni v případě prodeje nebo nájmu předat grafickou část průkazu ENB nebo její ověřenou kopii. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo nájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Vlastník jednotky má však ze zákona možnost nahradit průkaz ENB vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky, a to v případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz ENB ze strany společenství vlastníků jednotek.

V případě již existujících plynoucích nájemních smluv (a to včetně uzavírání dodatků k takovým smlouvám) není třeba obstarávat průkaz ENB, avšak v případě sjednávání nových nájemních smluv ohledně budovy, její ucelené části či ohledně jednotky je třeba počínaje 01.01.2016 obstarat průkaz ENB a ten nájemci předat.

I v případě povinnosti opatřit si průkaz ENB však existují výjimky a to pro následující budovy: budova s celkovou energeticky vztažnou plochou méně než 50m2, u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, budov – kulturních památek, budov sloužících pro bohoslužby, budov tajných služeb, budov vystavěných (včetně poslední větší změny dokončené budovy) před 1. lednem 1947 (dohodnou – li se tak obě strany písemně) a budov rodinné rekreace.

V případě nesplnění výše uvedených povinností hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč v případě fyzické osoby, která poruší povinnost opatřit si průkaz ENB ve výše uvedených případech. Pokuta až do výše 100.000,- Kč hrozí v případě právnické nebo fyzické podnikající osoby v případě porušení výše uvedených povinností ohledně jednotky a až do výše 200.000,- Kč v případě porušení povinností ohledně budovy nebo její ucelené části.