Client first.

Podání žaloby před splatností – náklady řízení

31.01.2017

Ústavní soud vydal v průběhu ledna letošního roku dva nálezy, které se týkají problematiky náhrady nákladů řízení. Konkrétně šlo situaci, kdy žalobce podal žalobu ještě před splatností dluhu, dlužník následně v mezidobí mezi podáním žaloby a datem splatnosti zaplatil a žalobce poté vzal žalobu zpět.

Obecné soudy přiznaly žalobci náhradu nákladů řízení v plné výši s poukazem na § 146 odst. 2 občanského soudního řádu. Podle něj byla-li pro chování žalovaného vzata zpět žaloba, která byla podána důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný. Toto pravidlo se v praxi typicky aplikuje v případech, kdy dlužník zaplatí dluh po podání žaloby.

Jelikož však v tomto případě byla žaloba podána předčasně, tj. ještě před splatností, a nebyla proto podána „důvodně“ (viz výš), Ústavní soud rozhodl, že náhrada nákladů řízení v takovém případě žalobci nepřísluší. Postup obecných soudů zamítl Ústavní soud jako formalistický.

Do budoucna je tedy třeba počítat s tím, že preventivně podaná žaloba před splatností obnáší riziko nepřisouzení náhrady nákladů řízení.

Konkrétně se jedná o nález Ústavního soudu ze dne 17.01.2017, sp. zn. III. ÚS 2741/16, a nález Ústavního soudu ze dne 17.01.2017, sp. zn. III. ÚS 3592/16.