Client first.

Okruh osob, které jsou povinny se správcem daně komunikovat elektronicky, se od 01.01.2015 rozšíří

30.12.2014

Novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, která nabývá účinnosti dne 01.01.2015, se rozšiřuje počet daňových subjektů, které jsou povinny se správcem daně komunikovat elektronicky.

 Dosud je až na výjimky na volbě daňového subjektu, zda podání vůči správci daně učiní písemně na předepsaném formuláři nebo elektronicky.

 Od 01.01.2015 však bude platit, že každý daňový subjekt, který má zpřístupněnou (aktivovanou) datovou schránku, je povinen podat přihlášku k daňové registraci, oznámení o změně registračních údajů a řádné, popř. dodatečné daňové přiznání pouze prostřednictvím datové zprávy, tj. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem. Tato povinnost se vztahuje i na daňové subjekty, které mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

 Pokud daňový subjekt učiní podání jiným způsobem, správce daně ho zpracuje, ale za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši 2.000,- Kč.

 Úplný seznam podání, která musí být učiněna elektronicky, je dostupný na adrese: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR.pdf