Client first.

Odmítnutí pojistného plnění z důvodu uvedení nepravdivých údajů

21.10.2014

 Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí ze dne 9.9.2014, sp. zn. 23 Cdo 1735/2014, zabýval otázkou, zda je pojišťovna oprávněna odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný, jemuž byl odcizen automobil, při sjednávání pojistné smlouvy uvedl nepravdivé údaje týkající se výše kupní ceny pojišťovaného vozidla a skutečnosti, zda vozidlo bylo havarované.

V posuzovaném případě pojištěný uvedl, že vozidlo bylo zakoupeno za vyšší než skutečnou cenu a že nebylo havarované. Pojišťovna v takovém jednání pojištěného shledala důvod pro postup podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, dle kterého je oprávněna odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný uvede při uplatnění pojistné události vědomě nepravdivé údaje týkající se rozsahu pojistné události.

Nejvyšší soud shledal, že v daném případě se nepravdivé údaje netýkaly rozsahu pojistné události, nýbrž byly uvedeny při sjednání pojistné smlouvy. Podle Nejvyššího soudu proto pojišťovna nebyla z výše uvedeného důvodu oprávněna odmítnout pojistné plnění; pojišťovna byla oprávněna toliko odstoupit od pojistné smlouvy podle § 23 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě. Podle tohoto ustanovení platí, že poskytne-li pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace, je pojistitel oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak toto právo zanikne.

Pro úplnost uvádíme, že zákon o pojistné smlouvy byl s účinností ke dni 31.12.2013 zrušen a právní úprava pojistné smlouvy je nyní obsažena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).