Client first.

Oddlužení podnikajících fyzických osob

23.09.2014

Jak jsme Vás již dříve informovali, dne 01.01.2014 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.), která, kromě jiného, umožňuje fyzickým osobám, které v minulosti podnikaly, řešení jejich úpadku formou oddlužení, resp. zahrnout jejich dluhy z podnikání do oddlužení.

 Pokud dlužník splní podmínky oddlužení, zejména pokud svým věřitelům splní stanovenou část svých dluhů, insolvenční soud mu neuhrazenou část dluhů promine a věřitelé ztratí právo se neuhrazené části dluhu domáhat.

 S ohledem na tuto skutečnost je proto oddlužení fyzických osob, které mají dluhy i z podnikatelské činnosti, podmíněno souhlasem věřitelů, což potvrzuje i rozhodovací praxe soudů. Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.03.2014 , sp. zn. 1 VSOL 215/2014, je souhlas věřitele s řešením úpadku formou oddlužení rozhodující. Pokud byť jen jediný věřitel insolventnímu soudu sdělí, že s oddlužením nesouhlasí, je oddlužení bez dalšího vyloučeno.