Client first.

Obnovení nájemní smlouvy při skončení nájmu

04.04.2017

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době vyjádřil k otázce obnovení nájmu dle ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2016, sp. zn. 26 Cdo 4354/2016).

Výše uvedené ustanovení občanského zákoníku stanoví, že v případě, že nájemce užívá věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně.

Dle názoru Nejvyššího soudu může dojít k obnovení nájemní smlouvy dle ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku (v případě nájmu bytu dle ustanovení § 2285 občanského zákoníku) pouze v případě, že jde o nájem na dobu určitou a tento nájem skončil uplynutím sjednané doby nájmu.

V případě, že nájem skončil jinak (dohodou, výpovědí – po uplynutí výpovědní doby apod.), se ustanovení § 2230 odst. 1 (v případě nájmu bytu § 2285) občanského zákoníku neuplatní, a i v případě, kdy pronajímatel nevyzve nájemce ve stanovené lhůtě k vrácení věci, k obnovení nedojde.