Client first.

Nový Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

11.05.2021

Dne 3.2.2021 byl ve sbírce zákonů vyhlášen Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který nabývá účinnosti dne 1.1.2022.

Cílem tohoto předpisu je nastolení právní jistoty adresátů norem územních samosprávných celků, a tedy vytvoření sbírky, kde se takové normy budou uveřejňovat. K naplnění principu právního státu je totiž nezbytné, aby adresáti právní normy, kteří mají znát svá práva a povinnosti stanovené právním řádem měli možnost seznámit se s formálními prameny práva, tedy i s obecně závaznými vyhláškami a nařízeními obcí a krajů, jakož i s předpisy některých správních úřadů, které se nezveřejňují ve Sbírce zákonů.

Dojde tedy ke zřízení informačního systému právních předpisů, ve kterém vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Informační systém bude sloužit i k vyhlášení právních předpisů některých správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. V současné době jsou sice územně samosprávné celky povinny jejich předpisy zveřejňovat s možností dálkového přístupu, avšak se tak neděje vždy.

Mimo jiné, též cílem tohoto zákona a vytvoření takové sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“) je dosažení zákonnosti těchto podzákonných předpisů a zrušení předpisů, které již neodpovídají reálné hodnotě společnosti. Dojde tedy k odstranění přežitých předpisů.

Vyhlášení právního předpisu ve Sbírce bude podmínkou pro to, aby právní předpis nabyl platnosti (stal se součástí platného právního řádu). Stanovení této podmínky je nezbytné pro splnění požadovaného způsobu publikace územním samosprávným celkem, resp. správním úřadem. Územní samosprávné celky, které vydaly předpis před nabytím účinnosti tohoto zákona, musí do 3 let v této sbírce jejich předpisy zveřejnit, v opačném případě pozbydou platnosti, resp. účinnosti.

Závěrem lze tedy konstatovat, že tímto zákonem se tak reaguje na nedostatečnou informovanost adresátů právních norem územně samosprávných celků. Celkově tedy seznámit se s předpisem obce či kraje bude pro adresáta jednodušší, jelikož se jedná o centralizovaný systém zveřejňování předpisů.