Client first.

Nový zákon o odpadech

13.01.2021

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. který nahrazuje starý zákon o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.).

Pro přijetí této právní úpravy bylo několik důvodu. Vzhledem k tomu, že stará právní úprava byla již mnohokrát novelizována z důvodu souladu s unijními předpisy, stávala se nepřehlednou, zejména v oblasti zpětného odběrů výrobků. Navíc již stará právní úprava nevyhovovala legislativním požadavkům úpravy přestupků.

Nyní je agenda odpadů rozdělena do několika dílčích zákonů. Tato nová právní úprava rozdělila současnou právní úpravu na právě zmíněný nový zákon o odpadech a dále na zákon o výrobcích s ukončenou životností. Právě u těchto výrobků již nepostačovala stará právní úprava.

Nová úprava narozdíl od staré, nově také upravuje problematiku poplatků za ukládání odpadu na skládku a za komunální odpad. Poplatky za komunální odpad jsou upraveny zvláštním zákonem o místních poplatcích.

Dále jedna z hlavních změn oproti předešlé úpravě spočívá ve sběru odpadu. Provozovatelé sběren budou povinni sběrnu vybavit kamerových systémem a záznam uschovávat po dobu 30 dnů. Dále budou přísnější podmínky pro sběr odpadu pomocí mobilních zařízení.

Také je upravena problematika tzv. černých skládek. Zde platí relativně jednoduchá zásada „vlastnictví zavazuje“. Zákon řeší problematiku se zjištěním osoby, která je majitelem nelegálně soustředěného odpadu a problematiku zajištění, aby byl odpad odklizen a předán do zařízení určeného k nakládáním s odpady.

Nová úprava upravuje komplexně problematiku odpadů a klade důraz na co možná nejvyšší míru ochrany životního prostředí.