Client first.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.

08.03.2021

Dne 3. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti dne 1. 6. 2021. Tento zákon reaguje na směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2018/843 (tzv. V. AML směrnice) ze dne 30. května 2018. 

Cílem tohoto zákona je transponovat do vnitrostátní úpravy některé nové požadavky týkající se skutečných majitelů, které jsou obsaženy v V. směrnici AML.   

Tato nová právní úprava zakotvuje přesnější vymezení pojmů skutečného majitele a stanoví, že se do evidence skutečných majitelů budou zapisovat některé údaje, které se dosud zapisovat nemusely. Právnické osoby musí zhodnotit, kdo je jejich skutečným majitelem podle nové definice skutečného majitele, a přizpůsobit se tak této nové úpravě. Obchodní korporace, která učinila zápis skutečného majitele dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v zákonem stanovené lhůtě, musí zajistit do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 12. 2021, aby tento zápis odpovídal požadavkům tohoto zákona, podrobnosti viz § 60 tohoto zákona. Pokud obchodní korporace nezajistila zápis žádného údaje o svém skutečném majiteli podle dosavadních právních předpisů, popřípadě tak učinila po uplynutí zákonem stanovené lhůty, lhůta 6 měsíců pro ni neplatí a musí zapsat svého skutečného majitele bezodkladně po nabytí účinnosti nového zákona, tj. po 1. 6. 2021. 

Zákon také nově zakotvuje možnost získat určité údaje z evidence skutečných majitelů. Důležité je, že evidence je nově veřejná, tedy každý bude moc do této evidence nahlížet a získat tak určité informace o skutečném majiteli společnosti, tj. zejména jméno, stát bydliště, rok a měsíc narození, státní občanství skutečného majitele a údaje o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele. 

Nově tento zákon zavádí jako jednu z možností zápisu skutečných majitelů tzv. automatický průpis skutečného majitele z obchodního rejstříku či jiné evidence (např. evidence svěřenských fondů). 

Nově tento zákon zakotvuje sankce za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele. Těmito sankcemi je zejména zákaz výkonu hlasovacích práv na valné hromadě či zákaz vyplatit podíl na prospěchu, například podíl na zisku nebo u akciové společnosti dividendu. Tato úprava zavadí rovněž sankce za přestupky až do výše 500 000 Kč. 

V souvislosti s tímto zákonem byl novelizován zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). 

Podrobnější informace o jednotlivých změnách poskytneme v následujících aktualitách.