Client first.

Novinky v zákoně o dani z přidané hodnoty

27.01.2015

Na základě zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mimo jiné mění též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla s účinností ode dne 01.01.2015 zavedena nová sazba daně z přidané hodnoty – tzv. druhá snížená sazba ve výši 10 %. Této sazbě podléhá např. kojenecká výživa, potraviny pro malé děti, léky nebo knihy.

S účinností ode dne 01.01.2016 bude dále zavedena povinnost plátců daně z přidané hodnoty podávat finančnímu úřadu pravidelná daňová kontrolní hlášení. Plátci, kteří jsou právnickými osobami, budou povinni podávat toto hlášení každý měsíc; fyzické osoby tak budou muset učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Kontrolní hlášení mají být podávána výlučně elektronicky. Nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení bude sankcionováno uložením peněžité pokuty.