Client first.

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

14.05.2013

Od 1.4.2013 se stala účinnou novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, která mimo jiné mění okruh povinného provádění vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.

Oproti dosavadní úpravě, kdy měl zaměstnavatel povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku u všech zaměstnanců, je nadále povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovní smlouvy, ale u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se tato povinnost omezuje jen na některé zákonem stanovené případy (např. rizikové práce). K výše uvedenému zákonu byla dne 3. 4. 2013 vyhlášena očekávaná prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. Vyhláška kromě jiného stanoví druhy pracovnělékařských prohlídek, jejich četnost a obsah, jakož i formální náležitosti žádosti o jejich provedení a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci.