Client first.

Novela živnostenského zákona v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

08.07.2021

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.  Tento zákon mění i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V živnostenském zákoně došlo touto novelou k doplnění nových oborů činností náležejících do živnosti volné; konkrétně se jedná o obor č. 80 - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy (činnosti jako poskytování sídla pro jinou právnickou osobu, zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů apod.) a obor č. 81 - Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (činnosti jako nákup, prodej, uchovávání, spravování, převádění nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva apod.).

Novela vložila do živnostenského zákona novou přílohu č. 6, která obsahuje seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Jedná se o obory živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ a o živnost vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Nesplnění požadavku bezúhonnosti představuje překážku provozování této živnosti /oboru činnosti.

Tato novela živnostenského zákona je součástí balíčku dalších novelizovaných zákonů, který byl přijat v rámci komplexní revize problematiky "boje" proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Národní legislativa tímto implementuje požadavky legislativy unijní, konkrétně tzv. IV. AML směrnice a V. AML směrnice a dále pak se jedná o zapracování vybraných doporučení hodnocení České republiky Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který je nezávislým orgánem Rady Evropy.