Client first.

Novela zastoupení právnickými osobami ve volených orgánech právnických osob

21.12.2020

S příchodem nového roku přichází novela Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb.)

Tato novela obsahuje mnoho změn. Jednou z významných změn je bezpochyby změna zastoupení ve volených orgánech právnické osoby. Dosavadní právní úprava dovolovala, aby funkci v kontrolním či statutárním orgánu právnické osoby vykonávala další právnická osoba. V takovém případě jsou dvě možnosti, buď právnická osoba zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, nebo se nechá zastoupit členem svého statutárního orgánu, což může být opět právnická osoba a takto může dojít k utvoření nekonečného řetězce, v důsledku kterého dojde k netransparentnosti struktury právnické osoby.

Nová právní úprava reaguje na tuto problematiku a umožňuje pouze jediný způsob zastoupení právnické osoby, která je členem voleného orgánu. Novela ZOK zakotvuje povinnost právnické osoby, která vykonává funkci voleného orgánu v kapitálové společnosti nebo v družstvu, aby bez zbytečného odkladu po jmenování do funkce zmocnila jedinou fyzickou osobu, která splňuje zákonné požadavky a předpoklady pro výkon dané funkce. Pokud právnická osoba jmenovaná do funkce voleného orgánu kapitálové společnosti takovou fyzickou osobu nezmocní do 3 měsíců ode dne, kdy jí funkce v orgánu vznikla, její funkce zanikne.