Client first.

Novela zákona o zaměstnanosti – český „kurzarbeit“

09.08.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí institut tzv. kurzarbeitu. Jedná se o protikrizové opatření – podporu pro situace, kdy je třeba podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování této podpory nastane vždy na základě nařízení vlády. Důvody pro vydání takového nařízení vlády mohou být hospodářské povahy, nebo mohou nastat z důvodu živelní události, epidemie, kybernetického útoku či jiné mimořádné události, které jsou zásahem vyšší moci. Nařízené vlády může také určit, že poskytování podpory je omezeno sektorově nebo regionálně. 

Při splnění příslušných podmínek převezme stát za zaměstnavatele mzdové náklady za dobu, kdy jeho zaměstnanec nepracuje; zaměstnavatel tak nebude v této době vyplácet zaměstnanci mzdu, ale jeho prostřednictvím bude Úřad práce České republiky poskytovat pro zaměstnance příspěvek. Zákon o zaměstnanosti označuje tuto podporu jako „příspěvek v době částečné práce“ a je určen pro případy, které jsou dle zákoníku práce kvalifikovány jako překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 207 – § 209 zákoníku práce. 

Maximální délka podpůrčí doby může činit 12 měsíců a podpora je možná jen pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň 3 měsíce. Příspěvek se poskytne za dobu, po kterou zaměstnanci není přidělována práce, a to ve výši 80 % náhrady mzdy zaměstnance s připočtením odvodů pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, které za své zaměstnance z této částky hradí zaměstnavatel. Maximální výše příspěvku je 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za stanovené období. 

Důvodová zpráva k novele charakterizuje příspěvek v době částečné práce jako systémovou podporu, která pro účely zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory nebyla dosud legislativně v České republice upravena.