Client first.

Novela zákona o přestupcích

17.11.2015

Dne 1. října 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Nejvýraznější změnou novely je faktické prodloužení lhůty pro projednání přestupku z jednoho na dva roky. Do přijetí novely platilo, že přestupek musel být projednán do jednoho roku od jeho spáchání; pokud do této doby nenabylo rozhodnutí o přestupku právní moci, odpovědnost za spáchání přestupku zanikla. Krátkost lhůty a časté obstrukce pachatelů v praxi často vedly k tomu, že pachatelé přestupků nebyli za spáchání přestupku potrestáni, neboť správní orgány nestihly přestupek v této lhůtě projednat a odpovědnost pachatelů za spáchání přestupku tak zanikla.

Lhůta jednoho roku na projednání přestupku sice i nadále zůstala zachována, nově však dojde k jejímu přerušení, pokud bude zahájeno řízení o přestupku nebo vydáno rozhodnutí o přestupku, kterým bude obviněný z přestupku uznán vinným. Přerušením začne běžet nová jednoroční lhůta, během které musí správní orgán přestupek projednat. Delší lhůta na projednání přestupku se vztahuje na přestupky spáchané pro 1. říjnu 2015.