Client first.

Novela stavebního zákona

05.12.2017

K 1. lednu 2018 nabyde účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který přináší rozsáhlé změny stavebního zákona (183/2006 Sb.). Kromě toho se mění i 44 dalších souvisejících předpisů.

Novela měla jako svůj hlavní cíl zjednodušit stavební řízení. Rozsáhlé změny zasáhnou regulaci územního plánování. V oblasti stavebního řádu pak je hlavní novinkou tzv. koordinované řízení spojující řízení o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), územní a stavební řízení. Dojde též ke zjednodušení kolaudačního procesu. Z dalších jednotlivých změn si dovolujeme upozornit zejména na tyto:

 

  • Pro rodinné domy a chaty bude plošně stačit jen ohlášení (u těch nad 150 m2 celkové zastavěné plochy bylo dosud nutné stavební povolení).
  • Bazén či skleník nově nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení.
  • Nový § 184a precizuje úpravu souhlasu vlastníka přikládaného k žádosti o stavební povolení. Nově zde tak např. stavební zákon výslovně promítá do veřejnoprávní sféry nutnost souhlasu SVJ se stavebními úpravami jednotky.
  • Do sankčních ustanovení se vrací vedle přestupku užívání stavby v rozporu s účelem vymezeným při kolaudaci také umožnění takového užívání jiné osobě (relevantní zejména pro pronajímatele).

Z ostatních měněných zákonů stojí za povšimnutí zejména změny ve správním řádu, kde se např. zkracuje lhůta pro zahájení přezkumného řízení o opatření obecné povahy ze 3 na 1 rok či v § 149 odst. 2 budou nově upraveny náležitosti závazného stanoviska. V § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny zase pro změnu nepatrná změna textu zásadním způsobem oklešťuje dosavadní práva spolků na ochranu přírody zasahovat do stavebních řízení.