Client first.

Novela procesních předpisů

26.09.2017

Od 30. září 2017 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o soudních poplatcích, obsažená v zákoně č. 296/2017 Sb. Tato novela zavádí řadu novinek, změn i menších úprav, přičemž jejím hlavním cílem je odlehčit Nejvyššímu soudu, zpracovávajícímu agendu dovolání.

Za povšimnutí stojí zejména následující změny:

  • rozšíření věcné příslušnosti krajských soudů jako prvostupňových;
  • provádění úkonů s využitím videokonferenčního zařízení;
  • rozšíření případů nepřípustnosti dovolání, mj. kompletně pro exekuční řízení a také pro náklady řízení;
  • „zjevně bezdůvodná“ dovolání budou odmítána; pořádková lhůta 6 měsíců pro odmítnutí dovolání se ruší;
  • zmeškání lhůty k uhrazení soudního poplatku už nebude možné zhojit, bude ale zavedena dolní hranice pro dodatečnou lhůtu k uhrazení poplatku alespoň 15 dní, ve výjimečných případech však i kratší (dosud bylo možné uhradit poplatek až do uplynutí lhůty k podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení);
  • řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci už nebudou osvobozena od poplatku – poplatek bude činit paušálně částku 2.000,- Kč;
  • dalekosáhlá restrikce osvobození od poplatku u dovolání; je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost, neexistuje vůbec žádné osvobození – dodatečně vzniká povinnost poplatek uhradit;
  • zvýšení sazeb poplatků za dovolání.