Client first.

Nové sankce za porušení povinností v oblasti zaměstnanosti

03.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Tato novela zavedla kromě jiného změny v oblasti správních deliktů a sankcí za ně v oblasti zaměstnanosti.

Nově zaměstnavatel spáchá správní delikt i v případě, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavateli tak může být za tento správní delikt uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.

Na stejnou částku se zvyšuje pokuta za porušení stanovených povinností při vzniku, změnách nebo skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Touto novelou došlo dále ke změně úpravy zániku odpovědnosti právnické osoby za správní delikt. Nově je pro zánik odpovědnosti rozhodující skutečnost, že správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o deliktu dozvěděl. Nejpozději ale do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.